Lectors

Vasily Mikhailovich Tolmatchoff

Chairman, Ph.D., Professor

  


Marina Anatolyevna Abramova

Ph.D., Associate-Professor 

 


Andrey Nikolayevich Gorbunov

Ph.D., Professor

 


Aleksandra Yuryevna Zinovyeva

Ph.D., Associate-Professor

 


Dmitry Anatolyevich Ivanov

Ph.D., Senior Researcher

 


Yuliya Vyacheslavovna Korolinskaya

Ph.D., Researcher

 


Vladislava Yulianovna Lukasik

Ph.D., Associate-Professor

 


Nina Anatolievna Moroz

Ph.D., Assistant-Professor

 


Nataliya Kirillovna Novikova

Ph.D.Assistant-Professor

 


Yelena Vladimirovna Ogneva

Ph.D., Senior Researcher

 


Olga Yuryevna Panova

Ph.D., Associate-Professor

 


Natalya Tigranovna Pakhsaryan

Ph.D., Professor

 


Irina Yuryevna Popova

Ph.D., Associate-Professor

 


Aleksander Vasilyevich Sergeev

Ph.D., Associate-Professor

 


Yekaterina Vitalyevna Feygina

Ph.D., Associate-Professor

 


Dzhulyetta Leonovna Chavchanidze

Ph.D., Professor

 


Tcherepanov Daniil Dmitrievich

Ph.D.Assistant-Professor